KiesKompas Leiderdorp

De KiesKompas geeft de kiezer stemhulp bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Aan de hand van verschillende stellingen helpt het KiesKompas welke politieke partij het meest overeenkomt met de gemaakte keuzes. De uitkomst is geen stemadvies, maar geeft meer inzicht. 


PvdA-GroenLinks neemt deel aan het KiesKompas om de Leiderdorpse kiezer nog beter zijn politieke keuze te kunnen laten bepalen.Voorwaarde voor deelname aan het KiesKompas is dat er een zichtbare bronvermelding van onze standpunten is. De motivering van onze standpunten zijn grotendeels terug te vinden in het verkiezingsprogramma. Hieronder staan de stellingen, met standpunt en onderbouwing voor de stellingen die niet  direct in het verkiezingsprogramma teruggevonden kan worden.   

Stelling KiesKompas

Standpunt PvdA-GroenLinks

Onderbouwing

Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy.

        

Niet mee eens 

    

PvdA-GroenLinks vindt uitbreiding van cameratoezicht nu niet nodig. Er kan in de toekomst natuurlijk een situatie ontstaan waarbij het toch noodzakelijk is om voor deze specifieke situatie (opnieuw) een afweging te maken van de inbreuk op de privacy tegen de bescherming van het algemeen belang dat daarmee wordt gediend.


Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen voorrang krijgen op een sociale huurwoning.

Niet mee eens

Het Rijksstandpunt houdt niet in dat gemeenten een specifiek aantal statushouders voorrang zou moeten bieden, maar dat een deel van het vrijkomende woningaanbod aan statushouders dient te worden toegewezen. Als mensen over een verblijfstatus beschikken dan dienen zij net als anderen natuurlijk te worden gehuisvest. Dit landelijke probleem dient nu te worden opgelost door gemeenten hierin een taakstelling te geven. Gemeenten hebben weinig andere opties om deze mensen te huisvesten dan in de sociale huurvoorraad van corporaties. Alle statushouders op deze manier huisvesten is echter geen houdbare oplossing. Niet voor de statushouders en niet voor alle andere doelgroepen die afhankelijk zijn van ditzelfde segment (sociale huurvoorraad van corporaties). Het Rijk zou gemeenten beter moeten ondersteunen bij het realiseren van extra mogelijkheden waar statushouders en anderen die een beroep doen op de sociale huurvoorraad, zodat al deze mensen een echte goede start kunnen maken. Om die reden zijn we tegen de stelling dat deze mensen per definitie voorrang moeten krijgen op een sociale huurwoning. In ons verkiezingsprogramma geven wij aan dat we klaar staan voor iedereen die extra hulp of aandacht nodig heeft etc. En iedereen verdient een thuis, niet specifiek statushouders dus. 

De gemeente moet meer geld investeren in het aantrekkelijker maken van de gemeente voor toeristen.

 

Niet mee eens

PvdA-GroenLinks is het niet eens met de stelling dat ten laste van het Leiderdorpse gemeentelijke budget onze groene gemeente met natuurschoon, polders en oude molens specifiek voor het aantrekken van extra toeristen geld zou moeten worden uitgetrokken. Er spelen in Leiderdorp belangrijkere onderwerpen dan die om specifiek toeristen te trekken. Het stimuleren van evenementen die primair voor Leiderdorpers of gebruikers van Leiderdorpse voorzieningen gebruik maken, kunnen ook voor toeristen aantrekkelijk zijn (bijvoorbeeld Doeshavenconcert). Ondernemers en andere partijen die het aantrekkelijk vinden om te investeren in activiteiten die volgens hen toeristen aantrekken en daarnaast mogelijk een positief effect hebben op de omvang van hun winst staat het natuurlijk in bepaalde mate vrij om daarin te investeren. Dit dient niet ten laste van de gemeentebegroting te gaan. Bovendien wil je in Leiderdorp ook geen Amsterdamse toestanden. Veel Amsterdammers die in het centrum wonen hebben de indruk in een pretpark te wonen.

Het aantal koopzondagen moet beperkt worden.

 

Helemaal niet mee eens

PvdA-GroenLinks vindt het primair aan de ondernemer om te bepalen of hij/ besluit zijn winkel op zondag te open of niet. Vaak is de bedoeling van deze stelling om de zondagsrust te eerbiedigen op basis van religieuze uitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten dus helemaal niet mee eens. 

Echter in de Leiderdorpse situatie speelt op een specifieke locatie (Winkelhof) een specifiek probleem waarbij enerzijds een beursgenoteerde onderneming (Wereldhave, eigenaar van de Winkelhof) een belang heeft om de aantrekkelijkheid van zijn investering (de Winkelhof) te waarborgen door zijn huurders (de winkeliers in de Winkelhof) contractueel te verplichten om op zondag geopend te zijn. De huurders zijn echter zeer divers. Zo valt voor ondernemers die deel uitmaken van grote landelijke (beursgenoteerde) ketens (vaak supermarkten) de kosten-/batenanalyse voor de zondagopening vaak anders uit dan voor een veel kleinschaliger dames- of herenmode dan wel rijwielhandelaar. Voor deze specifieke situatie hebben wij geen oplossing. Vestiging in de Winkelhof brengt voor de daar gevestigde ondernemers groot en klein kennelijk de contractuele verplichting met zich mee om zondag geopend te zijn. PvdA-GroenLinks gaat ervan uit dat genoemde verplichting bij het aangaan van het contract bekend moet zijn geweest. We kunnen ons voorstellen dat er complexe situaties zijn ontstaan waarbij deze contractuele verplichting er bijvoorbeeld bij oudere contracten niet was en bij latere contracten is toegevoegd. Dan kan zo’n nieuw contract met verplichte zondagsopening erg bezwarend zijn, nl. leidend tot een juridisch conflict of vestiging op een andere locatie zonder verplichte zondagsopening.

Gokreclames moeten verboden worden in Leiderdorp.

 

Helemaal niet mee eens 

PvdA-GroenLinks is het helemaal niet eens met de stelling dat gokreclames in Leiderdorp verboden moeten worden. Ten eerste betreft het verbieden van gokreclames geen lokaal beleid. Als je dit tot lokaal beleid zou willen maken (bijv. opnemen verbod voor gokreclames in APV) dan heeft dit zeer weinig effect. Ten tweede bereiken gokreclames onze huiskamers voornamelijk via het internet en via de televisie. In de gezinssituatie bestaan technische mogelijkheden om reclame van bepaalde aanbieders te weren.

Inwoners die meer restafval aanbieden, moeten ook meer betalen. Neutraal

PvdA-GroenLinks waardeert deze stelling als neutraal, omdat deze stelling een aantal bijkomende problemen kent. Je zou kunnen denken dat de beprijzing van het aanbieden van meer restafval dan de gestelde norm mensen dwingt om juist zo zorgvuldig mogelijk hun afval te scheiden zodat er zo weinig mogelijk restafval resteert. Ongewenste effecten hiervan kunnen zijn (a) ‘restafvaltoerisme’ (men biedt het restafval niet aan maar dumpt dit ergens in de omgeving), (b) onzorgvuldig scheiden/sorteren (restafval wordt toegevoegd aan recyclebaar afval) en (c) welke meetmethode wordt gehanteerd meer restafval aanbieden of vaker aanbieden. Vaak wordt bij deze methodes minder rekening gehouden met mensen die wel zo min mogelijk restafval willen aanbieden, maar om de een of andere reden niet in staat zijn het afval op een zo optimaal mogelijke manier aan te bieden (oud, slecht ter been, etc.). Verder bestaat bij de beprijzing van restafval boven de norm het risico dat deze lasten onevenredig drukken op groepen die al minder te besteden hebben (de traiteur wordt immers geacht zijn eigen afval thuis te laten dan wel zelf af te voeren en het restaurant geeft het restafval van het diner niet aan de gasten mee).

Duidelijk is echter dat de hoeveelheid restafval in Leiderdorp moet flink omlaag moet. Hoe dat het beste kan wordt nu onderzocht. Uit de oplossingen die dat onderzoek biedt kiezen we de beste oplossing. Daarbij sluiten we niets uit. Belangrijk is dat de oplossing echt leidt tot een significante verlaging van de productie van restafval in Leiderdorp en transparant is. De mogelijkheid om luiers apart in te leveren (na een motie op initiatief van GroenLinks begin 2020) is daar een mooi voorbeeld van, maar wat ons betreft gaan we ook in gesprek met winkeliers en producenten om te zorgen dat mensen minder afval in huis krijgen in de vorm van bijvoorbeeld verpakkingen. Op de huidige wijze doorgaan met produceren van te veel restafval in Leiderdorp is wat ons betreft in ieder geval geen optie!


Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan