12december

Verkiezingsprogramma vastgesteld

Woensdag 11 december jl. stelde een volle ledenvergadering van de PvdA Leiderdorp haar verkiezingsprogramma 2014-2018 vast.

Door: Ludwig Oberendorff

"PvdA Leiderdorp Voor iedereen!!" met die slogan gaat de afdeling Leiderdorp de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in.

Woensdag 11 december jl. hebben de leden van de PvdA Leiderdorp het nieuwe verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. De leden van de Partij van de Arbeid stemden in met een verkiezingsprogramma waarin solidariteit centraal staat.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • 1. Langdurige zorg
  Kleinschalige zorg, dicht bij huis, patiënt de baas, betaalbaar, minder ingewikkeld, inclusief een vangnet voor mensen die nadelige gevolgen van de op stapel staande veranderingen dreigen te ondervinden.
 • 2. Jeugdzorg
  Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De PvdA wil dat, niemand tussen wal en schip valt, specialistische kennis gewaarborgd blijft, nauw wordt samengewerkt met jeugdzorg- instanties en met laagdrempelige centra zoals Centrum voor Jeugd en Gezin in Leiderdorp.
 • 3. Wonen
  Er moet voldoende en betaalbare huisvesting voor ouderen, jongeren en starters komen. De PvdA wil samen met de gemeente en woningbouwcorporaties heldere afspraken maken, en realiseren binnen de afgesproken termijn.
 • 4. Werk en werkgelegenheid
  Jong en oud - hebben recht op een zinvol en arbeidzaam leven, op participatie èn betaald werk, zodat iedereen een bijdrage kan leveren en verantwoordelijkheid kan nemen. Mensen die daartoe om allerlei redenen niet of nauwelijks in staat zijn, kunnen rekenen op onze steun in de vorm van financiële en persoonlijke begeleiding.
  De PvdA wil o.a. het (sociaal) ondernemerschap stimuleren en daarmee de werkgelegenheid nieuwe impulsen geven.
 • 5. Recreatieve groenvoorzieningen
  De PvdA werkt verder aan de verbetering en uitbreiding van wandel- en fietspaden teneinde de Boterhuispolder, Munniken polder, polder Achthoven en het Weteringpark met elkaar te verbinden en daarmee het unieke groene hart van Leiderdorp nog meer te accentueren.
 • 6. Sport en bewegen
  Sport en iedere andere vorm van gezond bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom zijn wij voor een oriëntatiestrippenkaart voor de jeugd en een jeugdsportfonds, waarmee alle kinderen - ook mensen met een smalle beurs - gratis kunnen proefsporten om te kijken welke sport het beste bij hen past. Alle (grote) sportverenigingen kunnen rekenen op enige financiële steun.
 • 7. Onderwijs
  Zonder goede scholing kunnen kinderen zich niet ontwikkelen, en missen zij de aansluiting bij de arbeidsmarkt. De bouw en inrichting van brede scholen is essentieel. Onderwijsachterstanden moeten worden voorkomen; de PvdA vindt aandacht voor voor- en naschoolse opvang daarom belangrijk.
 • 8. Verkeer
  De PvdA vindt bereikbaarheid met openbaar vervoer van groot belang, zorgt voor een goede aansluiting met de rest van de Leidse regio en voorkomt mede daardoor sociale isolatie. Doorgaand verkeer moet Leiderdorp niet als sluiproute gebruiken. Autoluw maken van de Achthovenerweg is nog steeds een speerpunt van de PvdA.

Het gehele verkiezingsprogramma 2014-2018 vindt u hier.

Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan