KiesKompas Leiderdorp

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft besloten tot de samenstelling van een zogenaamd KiesKompas. Een KiesKompas helpt de kiezer aan de hand van standpuntbepaling t.a.v. een aantal stellingen te bepalen welke politieke partij het meest overeenkomt met de gemaakte keuzes. De uitkomst is geen stemadvies, maar dient ter bepaling van uw positie in het lokale politieke spectrum.


Om een lokaal KiesKompas te kunnen samenstellen hebben alle politieke partijen stellingen ingebracht, waarbij na overleg voldoende stellingen moesten overblijven waaruit juist de verschillen tussen partijen zo goed mogelijk naar voren komen. Bij alle stellingen is echter vereist dat de letterlijke motivering – liefst online in het verkiezingsprogramma – door de gebruikers van het KiesKompas kunnen worden teruggevonden. De PvdA kiest ervoor de stellingen die niet direct in het PvdA-verkiezingsprogramma kunnen worden teruggevonden (vaak door andere partijen ingebracht en voor PvdA een minder prominent issue) hieronder te beargumenteerd weer te geven.

Onze belangrijkste standpunten staan echter in ons verkiezingsprogramma.

Stelling KiesKompas

PvdA-antwoord

Onderbouwing

Gokreclames moeten verboden worden in Leiderdorp

 

neutraal

PvdA staat neutraal tegenover de stelling dat “gokreclames in Leiderdorp verboden moeten worden”, omdat PvdA enerzijds voor vrijheid van meningsuiting staat en daarom een verbod te ver vindt gaan, anderzijds leidt daadwerkelijke gokverslaving vaak tot armoedesituaties en isolatie/vereenzaming waardoor reclame hiervoor niet zou moeten worden aangemoedigd. Daarnaast is gokreclame via internet nauwelijks te handhaven. Ook betreft het een lokaal nauwelijks uit te voeren verbod.

Het moet makkelijker worden om evenementen te organiseren in de Houtkamp

 

mee eens

PvdA is het eens met de stelling dat “het gemakkelijker moet worden evenementen in de Houtkamp te organiseren”. Dit sluit aan bij het PvdA-partijprogramma (zie passage “Er komen steeds meer actieve buurtverenigingen en daar zijn we blij mee want dit leidt tot meer saamhorigheid en een “communitygevoel” in een tijd waarin dat een beetje verloren dreigt te gaan. De verdere ontwikkeling van buurtactiviteiten verdient ook krachtiger gemeentelijke aandacht en als dat nodig is, enige financiële steun.”). De Houtkamp was hier niet expliciet benoemd, omdat PvdA Leiderdorp in meer algemene zin voor versterking van het “communitygevoel” is.

Op het strand van de Munnikenpolder moeten recreatievoorzieningen worden toegestaan

 

mee eens

PvdA is het eens met de stelling dat “Op het strand van de Munnikenpolder recreatievoorzieningen moeten worden toegestaan” mits de daarmee mogelijk toenemende recreatie op een verantwoorde wijze gebeurt.

Tijdens het broedseizoen moet de boterhuispolder ontoegankelijk zijn voor recreanten

niet mee eens

De PvdA is - conform het verkiezingsprogramma – een voorstander van het groen houden van de polders èn voorstander van het open houden van de polders voor verantwoord recreatief gebruik. Specifiek in relatie tot het broedseizoen betekent dit ‘verantwoord recreatief gebruik’ dat toegang mogelijk moet blijven, maar dat door recreanten nog meer dan buiten het broedseizoen rekening moet worden gehouden met de natuur en in dit geval de broedende vogels.

 

De gemeente moet zelf oplaadpalen plaatsen voor elektrische auto’s

mee eens

Conform het verkiezingsprogramma stimuleert PvdA - middels het plaatsen van oplaadpalen - het elektrisch rijden. De financiële omvang van deze stimulering is niet ongelimiteerd èn moet dus passen in het totale budget.

Winkels moeten op zondag gesloten zijn

 

helemaal niet mee eens

PvdA is het helemaal niet eens met de stelling dat “Winkels op zondag gesloten moeten zijn”. PvdA vindt dat het aan de individuele winkelier zelf is om de afweging te maken op zondag de winkel te openen of gesloten te houden.

Leiderdorp moet geld uittrekken om een aantrekkelijke gemeente te worden voor expats

 

niet mee eens

PvdA is het niet eens met de stelling dat “Leiderdorp geld moet uittrekken om een aantrekkelijke gemeente te worden voor expats”. De PvdA trekt in het verkiezingsprogramma geld uit om Leiderdorp op diverse wijzen nog aantrekkelijker te maken dan het nu al is. Hiermee is Leiderdorp sowieso een aantrekkelijke vestigingsgemeente (zie de top 50 positie in de Elsevier). In die zin wordt geïnvesteerd in Leiderdorp, maar niet exclusief voor expats.

Mensen met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau) mogen gratis gebruik maken van sport- en cultuurvoorzieningen*

mee eens

PvdA is het eens met de stelling dat “Mensen met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau) gratis gebruik mogen maken van sport- en cultuurvoorzieningen”. PvdA geeft aan dat de hieraan gebonden mogelijke financiële consequenties (voor- en nadelen) eerst in kaart moeten worden gebracht, zodat kan worden bepaald òf hieraan financiële kaders moeten worden gesteld en wat de eventuele grenzen van dit beleid zouden moeten zijn.

De gemeente moet meer geld uittrekken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen

mee eens

PvdA is het - conform het verkiezingsprogramma - eens met de stelling dat “De gemeente meer geld moet uittrekken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen”. De PvdA kiest hier niet voor de mogelijkheid ‘helemaal mee eens’, omdat Leiderdorp nu al geld vrijmaakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. PvdA vindt dat dit best iets meer mag zijn, maar is van mening dat ‘helemaal mee eens’ ook een bepaalde ongelimiteerdheid impliceert die wij niet steunen. PvdA staat ook voor een financieel verantwoord bestuur.

De tarieven voor begraven moeten omlaag*

 

neutraal

PvdA staat neutraal t.o.v. de stelling “De tarieven voor begraven moeten omlaag”. Vrijwel altijd zijn deze kosten verzekerd, is door overledene in deze kosten voorzien of kunnen deze ten laste van de nalatenschap worden gebracht.

De gemeente Leiderdorp moet ook religieuze voorschoolse opvang bekostigen

 

helemaal niet mee eens

PvdA is het helemaal niet eens met de stelling dat “De gemeente Leiderdorp ook religieuze voorschoolse opvang moet bekostigen”. De voorschoolse -, tussen- en naschoolse opvang betreft immers een particuliere kwestie met een inkomensafhankelijke vergoedingsregeling (kinderopvangtoeslag) op rijksniveau. Deze voorziening is voor iedereen.

Alle basisschoolleerlingen van Leiderdorp moeten geschiedenisles krijgen over Leiderdorp

 

niet mee eens

PvdA is het niet eens met de stelling dat “Alle basisschoolleerlingen van Leiderdorp geschiedenisles moeten krijgen over Leiderdorp”. Dat behoort gewoon onderdeel te zijn van algemene geschiedenislessen.

De gemeente moet meer geld uittrekken om huiselijk geweld te bestrijden

 

mee eens

PvdA is het eens met de stelling dat “De gemeente meer geld moet uittrekken om huiselijk geweld te bestrijden”. Huiselijk geweld moet blijven worden aangepakt en als extra financiële middelen tot vermindering van huiselijk geweld leiden moeten deze extra middelen worden vrijgemaakt. Aandachtspunt hierbij is dat juist de vaststelling/opsporing van huiselijk geweld niet alleen een kwestie van geld, maar ook afhankelijk is van andere factoren.

De gemeente moet geld vrijmaken voor meer ordehandhavers (BOA’s) op straat

 

neutraal

PvdA staat neutraal t.o.v. de stelling “De gemeente moet geld vrijmaken voor meer ordehandhavers (BOA’s) op straat”. Op dit moment wordt Leiderdorp door de inwoners als redelijk veilig ervaren en zijn extra veiligheidsinvesteringen niet noodzakelijk. Mocht de veiligheidssituatie - in negatieve zin - structureel veranderen dan zal opnieuw moeten worden bezien of benodigde extra veiligheidsmaatregelen het beste door BOA’s dan wel door andere functionarissen kunnen worden verricht.

De gemeente moet meer wegobstakels bouwen zodat 30 km-zones worden nageleefd

 

niet mee eens

PvdA is het niet eens met de stelling dat “De gemeente meer wegobstakels moet bouwen zodat 30 km-zones worden nageleefd”. PvdA vindt dat het naleven van 30 km-zones per situatie moet worden beoordeeld. In sommige gevallen zal een wegobstakel daarbij de beste oplossing lijken, in andere gevallen zullen andere maatregelen meer effect hebben. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met toegankelijk voor noodhulpdiensten.

De gemeente moet meer geld investeren in fietspaden in plaats van autowegen

 

niet mee eens

PvdA is het niet eens met de stelling dat “De gemeente meer geld moet investeren in fietspaden in plaats van autowegen”. De PvdA is (zie partijprogramma) voor een gelijktijdige aanpak van het verkeersprobleem op meerdere fronten en dus niet het een i.p.v. het ander.

 

De gemeente moet geld investeren in een fietsbrug tussen de Bloemerd en het Ghoybos

 

niet mee eens

PvdA is het niet eens met de stelling dat “De gemeente geld moet investeren in een fietsbrug tussen de Bloemerd en het Ghoybos”. Er zijn nu voldoende toegangswegen om vanuit de Bloemerd naar het Ghoybos te komen. De stelling over een gemeentelijke investering in een fietsbrug gaat voor PvdA wat ver gaan zonder dat een goed overzicht voorhanden is van belangen, benodigde investeringen, voor- en nadelen van zo’n brug.

 

Er moeten meer woningen worden gebouwd voor de middenklasse, ook al gaat dit ten koste van sociale huurwoningen

 neutraal

PvdA staat neutraal t.o.v. de stelling “Er moeten meer woningen worden gebouwd voor de middenklasse, ook al gaat dit ten koste van sociale huurwoningen”. PvdA een sterk voorstander van het meer bouwen van woningen voor de middenklasse, maar bij een achtergebleven segment sociale huurwoningen kan dit nu niet ten koste gaan van sociale huurwoningen.

* De gecursiveerde stellingen zijn op het allerlaatste moment komen te vervallen en zult u daarom niet terugvinden in het KiesKompas Leiderdorp


Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan